Bekämpning av gräsogräs och spillplantor inför andra års skörd i engelskt rajgräs

Fyra försök viste att behandling med Boxer eller Stomp SC efter 1 års fröskörd i engelskt rajgräs gav en bra bekämpning av vitgröe inför 2 års skörd. I ett försök med mycket vitgröe fick man statistisk signifikanta merskördar.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down