Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning

Om oss

Oljeväxtodlarna lämnar genom Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning bidrag till forskningsprojekt som är av värde för svensk oljeväxtodling. Stiftelsen har genom åren stöttat undersökningar inom växtförädling, odlingsteknik, jordbearbetning, växtskydd samt rapsoljans och rapsproteinets kvalitet och användbarhet.

Vi välkomnar ansökningar för såväl nya som pågående projekt som kan stärka svensk oljeväxtodling! Vi ser gärna att projekten samfinansieras med andra anslagsgivare inom växtforskningsområdet.

Forskningsprojekt som genomförts hittar du längst ned på sidan.

Anslag för 2022

Ansökan avseende 2022 ska göras på ett särskilt formulär som hämtas här:

Ansökan om projektbidrag

Ansökan ska vara inkommen senast måndagen den
11 oktober 2021.

  • 1 originalexemplar av ansökan skickas med post till:
    Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning
    Elevenborgsvägen 4
    234 56 ALNARP
  • 1 exemplar av ansökan mailas till:
    carina.jonsson@svenskraps.se

Ansökningar till nya projekt skall innehålla fullständig redovisning för avsikten med undersökningen, dess betydelse för svensk oljeväxtodling, plan för genomförande samt uppgift beträffande kostnader och tidsperiod.

Pågående projekt ska lämna redovisning för hittills utförda arbeten samt fullständig ekonomisk redovisning för närmast avslutat bokföringsår.

Anvisningar för ansökan till SSO

För frågor, kontakta styrelsens vetenskaplige representant
Bodil Jonsson, 072-718 34 84
bodil_jonsson@telia.com

Stadgar och Årsberättelse

Stadgar
Årsberättelse

Forskningsrapporter

Integrerad bekämpning av klumprotsjuka‐ avgörande för hållbar höstrapsproduktion

Kompletterande studier kring höstrapsens bestånds- och skördeuppbyggnad i N–strategiförsök

Integrerad bekämpning av ettåriga ogräs genom radhackning och radsprutning i höstoljeväxter

Slutrapport: Detektion av kransmögel (Verticillium longisporum) & associerade svampar

Med sensormätning och flygbilder höjer vi precisionen och förståelsen av fältförsöksresultaten

Olika frekvenser av höstraps i en växtföljd – inverkan på avkastning och sjukdomsangrepp

Projekt: Kvävegödsling på våren till höstraps med anpassning till grödans kväveupptag på hösten

Biologisk markkartering – Integrerad analys av jordbundna växtsjukdomar och markkemi (BioSoM I)

Minskat spill och ökad kapacitet vid skördetröskning av höstoljeväxter.

Kväveefterverkan av höstraps i jämförelse med andra grödor.

Höstraps och ärter i växtföljden – metoder att tillvarata det bättre förfruktsvärdet och minimera den större kväveutlakningsrisken.

Växtpatogeners påverkan på uppkomst och etablering – en produktionsbegränsande faktor i svensk oljeväxtodling?

Identifikation av de främsta ”flaskhalsarna” för att uppnå höga halter av ovanliga fettsyror i nya oljegrödor.

Omprövning av tröskelvärden för bekämpning av rapsbagge i höstraps.

Stimulering av höstrapshalmens förmåga till kvävefixering i jorden efter skörden för minskning av kväveutlakningsrisken.

Undersökningar av Beet Western Yellow Virus (BWYV) på höstraps i Skåne

Kransmögel i höstraps

Hur påverkar odlingsfaktorerna fröskörden av klöver?

Rapsbaggeresistent raps

Nya vegetabiliska oljor för tekniskt bruk med genteknik

Förbättrade vegetabiliska oljor för färger

Försöks- och forskningsrapport 2005

ÄRTIG RAPS – ETT TRANSGENT MEDEL MOT RAPSBAGGAR?

VÄXTFÖLJDENS BETYDELSE FÖR Verticillium dahliae I HÖSTRAPS

Förädling för resistens mot kransmögel i höstraps

RESISTENSFÖRÄDLING I OLJEVÄXTER

chevron-down