Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning

Om oss

Oljeväxtodlarna lämnar genom Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning bidrag till forskningsprojekt som är av värde för svensk oljeväxtodling. Stiftelsen har genom åren stöttat undersökningar inom växtförädling, odlingsteknik, jordbearbetning, växtskydd samt rapsoljans och rapsproteinets kvalitet och användbarhet.

Vi välkomnar ansökningar för såväl nya som pågående projekt som kan stärka svensk oljeväxtodling! Vi ser gärna att projekten samfinansieras med andra anslagsgivare inom växtforskningsområdet.

Forskningsprojekt som genomförts hittar du längst ned på sidan.

Anslag för 2024

Ansökan avseende 2024 ska göras på ett särskilt formulär som finns i länken nedan:
ANSÖKNINGSFORMULÄR (öppnas i en ny flik) Fyll i, spara på din dator, skicka in enligt nedan.

Ansökan ska vara inkommen senast måndagen den 9 oktober 2023

  • 1 originalexemplar av ansökan skickas med post till:
    Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning
    Elevenborgsvägen 4
    234 56 ALNARP
  • 1 exemplar av ansökan mailas till:
    carina.jonsson@svenskraps.se

Ansökningar till nya projekt skall innehålla fullständig redovisning för avsikten med undersökningen, dess betydelse för svensk oljeväxtodling, plan för genomförande samt uppgift beträffande kostnader och tidsperiod.

Pågående projekt ska lämna redovisning för hittills utförda arbeten samt fullständig ekonomisk redovisning för närmast avslutat bokföringsår.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN TILL SSO (öppnas i ny flik)

För frågor, kontakta styrelsens vetenskaplige representant
Bodil Jonsson, 072-718 34 84
bodil_jonsson@telia.com

Stadgar och Årsberättelse

Stadgar
Årsredovisning SSO 2022/23

Forskningsrapporter

26 rappoter hittades.

Uppdatering av schablonvärde för N-koncentrationen i höstraps

[2023] För att beräkna kväveupptaget i höstraps på senhösten med ”klippmetoden” används schablonvärden för grödans kvävehalt och torrsubstanshalt. Med syfte att undersöka om dessa schablonvärden även gäller i de nyare sorter… Läs mer →

Bättre utnyttjande av skördepotentialen i vårraps

[2017] Målet med denna studie var att få ökade kunskaper om platsspecifik skördepotential och kvävebehov i hybrid-vårraps samt utvärdera mätmetoder och gödslingsmodeller som möjliggör en justering av kvävegivan under säsongen. Syftet… Läs mer →

Samplacering av gödselmedel och utsäde vid etablering av raps

[2021] Kan odlingsbetingelserna i raps förbättras genom att placera växtnäring intill fröet vid sådd? Preliminära slutsatser: 1)Under hela växtodlingssäsongen tenderade samplacerade försöksled att ha något tidigare utveckling än jämförelseledet 2)De båda provade… Läs mer →

Hur påverkas proteinutbyte av rapssortval och processning

[2020] Projektet har utförts från jan 2019 - okt 2020. Maja Jonsson utförde screeningförsöken inom ramen för sin Bachelor uppsats vid SLU Ultuna, Cecilia Ahlström (LU) utförde de skarpa försöken, Karolina… Läs mer →

Identifiering av sexualferomon som prognosverktyg för skidgallmyggan, Dasinuera brassicae

[2020] Efter stora och ökande skador från skidgallmygga under 2014-2016 bedrevs detta projekt under 2017-2019 för att identifiera sexualferomonet för skidgallmyggan och utarbeta fångstmetoder för att göra skadeprognoser. Läs mer →

Tredje steget i en 3-stegsraket – kalkens potential för struktur, växtnäring växtskydd och ekonomi – med fokus på rapsgrödan

[2019] Skörderesponsen av kalkning i sockerbetor är ofta god på jordar med hög lerhalt och högt pH. Målet med detta projekt var att utvärdera effekter av kalkstensmjöl (K2) och strukturkalk (K3)… Läs mer →

Säkrare etablering av våroljeväxter med grund bearbetning på våren.

[2017] Etableringen av våroljeväxter ett av de mer kritiska momenten i växtodlingen. Upptorkningsförloppet på våren i ett konventionellt system med höstplöjning kan ge otillräckligt med fukt till groning av småfröiga arter… Läs mer →

Integrerad bekämpning av klumprotsjuka‐ avgörande för hållbar höstrapsproduktion

[2022] Vi har tagit fram underlag och utvecklat ett koncept för integrerad bekämpning av klumprotsjuka med syfte att varje odlare ska kunna hantera P. brassicae. DNA- baserad analysteknik som vi tidigare… Läs mer →

Kompletterande studier kring höstrapsens bestånds- och skördeuppbyggnad i N–strategiförsök

[2021] Kvävestrategier i höstraps på våren 2018-2020. Populärvetenskaplig sammanfattning. Slutredovisning av Lena Engström. I försökserien L3-2313 (Kvävestrategier och tidpunkt) som utfördes med 6 försök årligen 2018-2020 var syftet att bestämma optimal… Läs mer →

Integrerad bekämpning av ettåriga ogräs genom radhackning och radsprutning i höstoljeväxter

[2021] Syftet med projektet var att utveckla integrerad bekämpning av ettåriga ogräs i höstraps genom att kombinera mekanisk och kemisk bekämpning som utfördes samtidigt och/eller var för sig. Åtta fältförsök fördelade… Läs mer →

Slutrapport: Detektion av kransmögel (Verticillium longisporum) & associerade svampar

[2018] Slutsats Mycket av arbetet i detta projekt har ingått som associerat projekt till det stora fakultetsövergripande BioSoM-programmet som avslutats under kvartal 1, 2016. Baserat på de jordprover som analyserats 2013-2015… Läs mer →

Olika frekvenser av höstraps i en växtföljd – inverkan på avkastning och sjukdomsangrepp

[2015] Vårrapsens och höstrapsens skördenivå påverkades tydligt av frekvensen oljeväxter i växtföljden. Klumprotsjuka uppförökades kraftigt med raps vartannat och vart tredje år. Höstveteskörden var signifikant högre med oljeväxter som förfrukt jämfört… Läs mer →

Med sensormätning och flygbilder höjer vi precisionen och förståelsen av fältförsöksresultaten

[2015] Syftet med projektet är att jämföra olika tekniker i fältförsöksarbetet för att öka förståelsen av försöksresultaten i oljeväxter Läs mer →

Projekt: Kvävegödsling på våren till höstraps med anpassning till grödans kväveupptag på hösten

[2013] Höstrapsens N upptag på senhösten, som varierade mellan 5 och 156 kg N/ha, hade stor betydelse för storleken på optimal kvävegiva på våren. Det innebar att desto större grödan var… Läs mer →

Biologisk markkartering – Integrerad analys av jordbundna växtsjukdomar och markkemi (BioSoM I)

[2013] Jordburna patogener kan orsaka stora skördeförluster. Klumprotsjuka och ärtrotröta är exempel på sjukdomar som producerar vilsporer med lång överlevnad, 10-20 år, i marken. Inom BioSoM (Biological Soil Mapping), som är… Läs mer →

Minskat spill och ökad kapacitet vid skördetröskning av höstoljeväxter.

[2008] Resultaten från de båda försöksåren (2006 och 2007) pekar på att förlängning av skärbordet med 50 cm minskade spillet med i storleksordningen 100 kg per hektar. Samtidigt ökade kapaciteten. Läs mer →

Kväveefterverkan av höstraps i jämförelse med andra grödor.

[2010] Efterverkan av höstraps, havre och foderärter studerades i nio tvååriga försök i Skåne 1999- 2004. Dessa grödor odlades år 1 och följdes av höstvete, som tillfördes stigande mängder mineralgödselkväve år… Läs mer →

Höstraps och ärter i växtföljden – metoder att tillvarata det bättre förfruktsvärdet och minimera den större kväveutlakningsrisken.

[2010] Klicka här för hela rapporten (11 MB) Läs mer →

Växtpatogeners påverkan på uppkomst och etablering – en produktionsbegränsande faktor i svensk oljeväxtodling?

[2008] Projektets syfte var att undersöka olika patogener i oljeväxter Läs mer →

Identifikation av de främsta ”flaskhalsarna” för att uppnå höga halter av ovanliga fettsyror i nya oljegrödor.

[2007] Det övergripande målet för programmet är att på sikt utveckla nya oljegrödor som producerar råvarorna för framtidens kemisk-tekniska industri. Slutrapport Läs mer →

Omprövning av tröskelvärden för bekämpning av rapsbagge i höstraps.

[2006] I bl.a. Tyskland och Frankrike omvärderar man bekämpningströsklarna för rapsbaggeangrepp i höstraps. Christer Nilsson redovisar 3-års svenska försök 2002-2004 för ev. nya bekämpningströsklar i Sverige. Läs mer →

Stimulering av höstrapshalmens förmåga till kvävefixering i jorden efter skörden för minskning av kväveutlakningsrisken.

[2006] Resultaten indikerar att en grund jordbearbetning i samband med sådd borde kunna ge en bättre inblandning av växtrester, en bättre etablering av höstvetet och därmed högre skördenivå än vid direktsådd… Läs mer →

Undersökningar av Beet Western Yellow Virus (BWYV) på höstraps i Skåne

[2006] Höstoljeväxter kan infekteras och skadas av flera olika virus varav beet western yellow virus (BWYV) är ett av de mest betydelsefulla. Vi har för närvarande mycket liten kunskap om utbredningen… Läs mer →

Växtföljdens betydelse för Verticillium dahliae i höstraps

[2002] Under åren 1999 till 2001 har projektet ”Växtföljdens betydelse för Verticillium dahliae (Kransmögel) i höstraps” pågått. Ett projekt finansierat av dels Stiftelsen svensk oljeväxtforskning och dels av SL-stiftelsen. Slutsats: Med… Läs mer →

Förädling för resistens mot kransmögel i höstraps

[2001] Ingrid Happstadius, Svalöf Weibull AB 2001-09-25 Projektet ”Förädling för resistens mot kransmögel” startade 1997 och hade två målsättningar. SWAB skulle dels på begäran av SSO fortsätta att göra sjukdomsgraderingar i… Läs mer →

Resistensförädling i oljeväxter

[1997] ”Resistensförädling i oljeväxter” har varit ett kontinuerligt pågående projekt sedan 1985. Fram till och med 1992 bedrevs arbetet vid W Weibull AB och därefter vid Svalöf Weibull AB. Projektet har… Läs mer →

chevron-down