Etablering av engelskt rajgräs mellan skyddsgrödans rader?

Tre försök visade att man fick högst skörd i engelskt rajgräs om man etablerade det mellan skyddsgrödans rader. Skillnaderna var dock små och inte statistiskt signifikanta.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down