Etablering av engelskt rajgräs

Två försök med etablering av engelskt rajgräs viste att det kostade 1-7% av skörden i skyddsgrödan att öka radavståndet från 12 cm till 24 cm. Olika såmetoder, utsädesmängder i skyddsgrödan eller strategier för ogräsbekämpning gav inga signifikanta skördeökningar eller skördeminskningar.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down