Etablering och luckringsbehov för höstraps – resultat från 2009

I försök under 2009 har olika typer av etableringsmetoder för höstraps jämförts,inklusive etablering med bredspridning där fröna sedan inarbetats med tallrikskultivator eller kultivator. Konventionell sådd gav i medeltal något högre skörd än bredspridning, i övrigt var skillnaderna mellan leden små, liksom tidigare år. Djupluckring har i regel inte höjt skörden.
chevron-down