Etableringstidpunktens och utsädesmängdens inflytande på fröskörden i timotej.

12 försök med olika etableringstidpunkter och utsädesmängder i timotej visade att etablering av timotej i renbestånd har gett bra resultat jämfört med etablering i skyddsgröda. Dock ska etableringen ske senast i mitten av juli. Det fanns ingen positiv effekt av en högre utsädesmängd än 800 frön/m2 oavsett etableringstidpunkt och etableringsmetod.


Finskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down