Förfrukts- och platsanpassa N-givan i ekoraps

Försök med kvävestegar i höstraps på ekologiska gårdar visade att N-behovet på våren var 0 kilo N per hektar efter vitklöver vallar när kväveupptaget på hösten och/eller markens kväveleverans under vår–
sommar var stort. Men efter gräsvall som förfrukt var däremot optimal
N-giva som högst 190 kilo N per hektar. Anpassning är nyckeln.
chevron-down