Höstbehandling, tillväxtreglering och sjukdomsbekämpning i engelskt rajgräs

Ett försök visade att svampbekämpning i en andraårsvall av engelskt rajgräs gav mycket stora merskördar. Tillväxtreglering minskade andelen liggsäd vid skörd och gav en merskörd som dock inte var statistisk signifikant. Man kan inte utifrån försöket dra slutsatser om huruvida betande får är en bättre eller sämre höstbehandling än putsning.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down