Hur ska man hantera förstaårsvallar av ekologisk timotej?

Fyra försök visade att timotej inte bör samodlas med rödklöver. I timotej på 15 cm radavstånd och odling i renbestånd uppnåddes en merskörd på 149 kg/ha andra fröskördeåret vid vallskörd av timotejen år 1 jämfört med fröskörd av timotejen år 1.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down