Integrerad bekämpning av ettåriga ogräs genom radhackning och radsprutning i höstoljeväxter

Syftet med projektet var att utveckla integrerad bekämpning av ettåriga ogräs i höstraps genom att kombinera mekanisk och kemisk bekämpning som utfördes samtidigt och/eller var för sig. Åtta fältförsök fördelade på fyra försöksserier lades ut i höstraps under perioden 2012-2015.

Resultaten från försökserierna visade att både radhackning och integrerad bekämpning (radhackning + radsprutning) gav samma/liknande bekämpningseffekter på ogräs och samma/liknande grödskördar som konventionell bredsprutning.

Slutredogörelse, september 2019

chevron-down