Jämnt lopp i 1:a årets precisionssåddsförsök

I en ny försöksserie jämförs precisionssådd med Tempo vid olika utsädesmängder med konventionell sådd med Rapid. Inga skillnader noterades det första året. Intresset inriktas på växtfysiologi och hur rapsplantan reagerar på precisionssådd.
chevron-down