Klöverfröinsåddens påverkan på skyddsgrödan samt efterverkan.

Två försök visade att insådd av vitklöver gav mindre skördeminskning i skyddsgrödan än insådd av röd- eller alsikeklöver. Tre försök visade att vitklöverfrövall var en bättre förfrukt till vårvete än frövall av röd- eller alsikeklöver.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down