Kompletterande studier kring höstrapsens bestånds- och skördeuppbyggnad i N–strategiförsök

Kvävestrategier i höstraps på våren 2018-2020. Populärvetenskaplig sammanfattning. Slutredovisning av Lena Engström.

I försökserien L3-2313 (Kvävestrategier och tidpunkt) som utfördes med 6 försök årligen
2018-2020 var syftet att bestämma optimal kvävegödslingsstrategi på våren i höstraps.
Effekten av kompletteringsgödsling vid tre tidpunkter jämfördes: i tidigt knoppstadium, i sent knoppstadium och vid full blomning. Kompletterande studier utfördes i fyra av dessa försök årligen med syfte att kvantifiera grödans olika skördekomponenter (antal grenar/planta, frö/m2, antal skidor/m2, antal frö/skida och tusenkornvikt) och därmed kunna förklara olika kvävestrategiers effekt på skörden. Försöken låg i Skåne (Simrishamn, Trelleborg och Lund), Västergötland (Grästorp) och i Östergötland (Linköping).

chevron-down