Kväveefterverkan av höstraps i jämförelse med andra grödor.

Efterverkan av höstraps, havre och foderärter studerades i nio tvååriga försök i Skåne 1999-
2004. Dessa grödor odlades år 1 och följdes av höstvete, som tillfördes stigande mängder
mineralgödselkväve år 2. Höstrapsen och ärterna gav upphov till mer mineraliserat kväve i
marken än havre vid mognad och under den efterföljande senhösten.

chevron-down