Kvävestrategi i höstraps 2020

Hösten 2019 utvecklades höstrapsen relativt långsamt och vid tillväxtens slut vägde den ovanjordiska biomassan i medeltal drygt ett kilo per kvm i rapsförsöken vilket är cirka hälften jämfört med försöken året innan. Den låga biomassan gav höga rekommenderade vårgivor enligt Kvävevågen och responsen för ökad kvävegiva blev också relativt stor på flera av försöksplatserna. Trots en torr vår och relativt svaga bestånd ser vi inga tecken på att en större tidig giva var en fördel. Endast i Trelleborg tycks tidigt kväve ha varit en fördel.

chevron-down