Olika frekvenser av höstraps i en växtföljd – inverkan på avkastning och sjukdomsangrepp

Vårrapsens och höstrapsens skördenivå påverkades tydligt av frekvensen oljeväxter i
växtföljden. Klumprotsjuka uppförökades kraftigt med raps vartannat och vart tredje år. Höstveteskörden var signifikant högre med oljeväxter som förfrukt jämfört med höstvete.

chevron-down