Renässansraps

Bra pris och säkra högavkastande
sorter är tungt vägande motiv
för Ulf Börjessons pånyttfödda
höstrapsodling. Drygt tio års
frånvaro har sanerat fälten från
växtföljdssjukdomar och nu bidrar
höstrapsen med en god förfrukt
och arbetsfördelning till gårdens
inalles 18 grödor.
chevron-down