Säkrare etablering av våroljeväxter med grund bearbetning på våren.

Etableringen av våroljeväxter ett av de mer kritiska momenten i växtodlingen. Upptorkningsförloppet på våren i ett konventionellt system med höstplöjning kan ge otillräckligt med fukt till groning av småfröiga arter som ska sås grunt. Ett sätt att bevara fukten bättre kan vara att lämna fältet obearbetat under hösten och sedan bearbeta grunt på våren. Åtta försök genomfördes på styv, mellan- och lättlera, i syfte att undersöka om odlingssäkerheten kunde ökas genom utebliven höstplöjning. Fyra bearbetningsmetoder kombinerades med två såtider. Grund vårbearbearbetning ökade vattenhalten i såbotten och mängden växttillgängligt vatten jämfört med höstplöjning, men gav en grövre struktur i såbädden. Avkastningen var i nivå med, eller över, den i system med höstplöjning. Resultaten varierade mellan år och en risk med bearbetning på våren är att såbädden kan bli alltför grov. Bearbetningsdjupet måste noga anpassas till markens vattenhalt vid bearbetningstillfället. Metoden innebar en betydande kostnadsbesparing, då plöjning plus en eller två harvningar ersattes med två körningar med tallriksredskap.

chevron-down