Sortförsök i vårraps 2010, rapport

Odlingen av våroljeväxter ökade relativt mycket i hela landet under 2010 jämfört med 2009 till drygt 36 300 hektar. Ökningen av odlingsarealen har skett till stor del i Mellansverige, men även i södra Sverige kan man se en liten ökning av odlingen. Vårraps odlades på 34 200 hektar, medan odlingen av vårrybs ligger kvar på knappt 2 200 hektar, dvs, endast 6 procent av våroljeväxtodlingen. Den största odlingen av våroljeväxter återfi nns i F-området och E-området, vilket också innebär att den största sortprovningen sker i dessa områden. Liksom under 2009 har ingen sortprovning av vårrybs utförts under 2010 och eftersom provningen även 2007 och 2008
var mycket begränsad finns inga försöksresultat
att redovisa i denna gröda.
chevron-down