Stimulering av höstrapshalmens förmåga till kvävefixering i jorden efter skörden för minskning av kväveutlakningsrisken.

Resultaten indikerar att en grund jordbearbetning i samband med sådd borde kunna ge en bättre inblandning av växtrester, en bättre etablering av höstvetet och därmed högre skördenivå än vid direktsådd (utan bearbetning). Samtidigt som kvävemineraliseringen under hösten inte stimuleras mycket mer än vid direktsådd.

chevron-down