Tredje steget i en 3-stegsraket – kalkens potential för struktur, växtnäring växtskydd och ekonomi – med fokus på rapsgrödan

Skörderesponsen av kalkning i sockerbetor är ofta god på jordar med hög lerhalt och högt pH. Målet med
detta projekt var att utvärdera effekter av kalkstensmjöl (K2) och strukturkalk (K3) på övriga grödor på
sådana jordar, i en växtföljd i långliggande kalkförsök ur perspektiven markstruktur, växtnäring och
jordburna sjukdomar. Denna rapport fokuserar på raps. Båda kalkprodukterna gav signifikant ökad
aggregatstabilitet, men effekten varierade mellan fälten. Även signifikant lägre medeldiameter på
aggregaten noterades. Skörderesultaten från de försök som skördats och analyserats t o m 2017 ger helt
olika resultat de olika försöksåren.

chevron-down