Uppdatering av schablonvärde för N-koncentrationen i höstraps

För att beräkna kväveupptaget i höstraps på senhösten med ”klippmetoden” används schablonvärden för grödans kvävehalt och torrsubstanshalt. Med syfte att undersöka om dessa schablonvärden även gäller i de nyare sorter som odlas idag analyserades 47 grödprov från 8 olika sorter, tagna i fyra olika regioner i Sverige (Skåne, Västergötland, Mälardalen och Östergötland) 2021-2022.

chevron-down