Vårgödsling av förstaårsvallar av rödsvingel

Två försök visade att en kvävemängd på 74 kg/ha N på våren vid tillväxtstart var ekonomiskt optimalt i rödsvingel. Det gav ingen merskörd att dela kvävegivan på våren.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down